Privacy Policy

https://dot-site2.dotcreative.hu/hu weboldal („Honlap”) üzemeltetésével összefüggésben kezelt felhasználói személyes adatok kezeléséről

 

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 13. cikkében foglat kötelezettségünknek eleget téve adunk tájékoztatást arról, hogy a Honlap üzemeltetése során a Honlap látogatóinak („Felhasználók” vagy „Érintettek”) személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük.

glowing effect

1. A Honlap üzemeltetője és a Honlaphoz kapcsolódó felhasználói személyes adatok kezelője (a továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai

Adatkezelő:       Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság

Ügyvezető:        Kassitzky Attila

Székhely:          1123 Budapest, Nagyenyed utca 16.

Telefon:             +36 30 333 3333

E-mail:              email@dotcreative.hu


Az Adatkezelő nem rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, azonban az Adatkezelő adatvédelmi kérdések megválaszolására jogosult megbízottja közvetlenül megkereshető az alábbi elérhetőségeken (levelezési cím: […], Tel: +36 […]; e-mail: [...]@[…]).


2. A Honlap üzemeltetése során kezelt személyes adatok - adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

(i) IP azonosító,


(ii) Süti azonosítók (Cookie ID):

Mobil eszköz reklám azonosító (Mobile Advertising ID) - technikai azonosító Mobil Applikációs Környezetben, pl. az okostelefon operációs rendszereken, A felhasználók reklámokkal és digitális felületekkel (weboldalak, mobil alkalmazások) való interakciójáról gyűjtött egyéb adatok:

a felhasználó által használt böngésző típusa és annak a beállításai; a felhasználói eszköz operációs rendszerével kapcsolatos információ; az eszköz tekintetében meghatározott süti azonosítók és egyéb azonosítók; IP címek; a felhasználó weboldalakkal és mobil alkalmazásokkal történő érintkezéséről és tevékenységéről szóló információ, beleértve az interakció vagy tevékenység idejét, az adott internetes címet és a keresőben megadott keresési feltételeket; a lebontott IP cím információból vagy GPS adatokból nyert, az eszköz hozzávetőleges földrajzi elhelyezkedéséről szóló információ (város, régió, irányítószám) a weboldalhoz vagy mobil alkalmazáshoz történő hozzáféréskor.


A cookie-król, továbbá azok kikapcsolásának módjáról részletes tájékoztatót a Honlap „Cookie irányelvek” menüpont alatt olvashat.


(iii) A Honlap „Csatlakozz” menüpontja alatt (https://dot-site2.dotcreative.hu/hu/karrier) lehetősége van a felhasználónak arra, hogy álláspályázatra jelentkezzen vagy állásajánlatot kérjen. A jelentkezés során megküldött anyagokban található személyes adatokat szintén az Adatkezelő kezeli. Tekintettel arra, hogy ezzel kapcsolatban olyan adatkezelés folyik, mely jelentősen eltér a Honlapon történő egyéb adatkezelésekről, így az Adatkezelő a pályázati anyag megküldése előtt részletes, a pályázat minden elemére kiterjedő tájékoztatást ad az itt felmerülő adatkezelésekről.  


3. Az Adatkezelés jogalapja és célja

Az IP cím és Cookie-k használatával kezelt személyes adatok


(i) Az IP cím és az ún. nélkülözhetetlen (striclty necessary cookies) esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f.) pontja szerinti azon jogos érdek, mely ahhoz fűződik, hogy az adatkezelő a Honlapot működtesse és a Honlapon elérhető szolgáltatásokat biztosítsa a felhasználók számára.


(ii) Az ún. kényelmi szolgáltatásokhoz szükséges cookie-k és a statisztikai célú valamint reklám célú cookie-k esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a.) pontja szerinti, a felhsználótól származó önkéntes hozzájárulás. Az Adatkezelés célja ezen esetekben az Adatkezelő Weboldalon elérhető szolgáltatásainak biztosítása, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.


(iii) Az álláspályázatra jelentkezés esetében személyes adatok felhasználásának fő célja a különböző munkakörökre történő kiválasztási eljárás lefolytatása.


4. Az Adatkezelés időtartama

IP cím és Cookie-k használatával kezelt személyes adatok esetében az adott cookie beállatásától függően legfeljebb 120 nap.


Álláspályázatok esetében, amennyiben a személyes adatok megadása egy konkrét álláspályázaton való részvétel céljából történt és (i) az Adatkezelő az állást más pályázónak ajánlja fel, (ii) avagy egyéb okból – akár a pályázat pozitív elbírálása ellenére - a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, Adatkezelő a személyes adatokat visszavonásig, de legfeljebb a pályázat lezártát követő 30 napig kezeli.

5. Adatfeldolgozás és adattovábbítás

Az Adatkezelő a Weboldalon elérhető szolgáltatások teljesítéséhez a […](Levelezési cím:[…], Tel: +36[…]; e-mail:[,…]), mint adatfeldolgozó („Adatfeldolgozó”) szolgáltatásait veszi igénybe. Az Adatfeldolgozó (i) végzi a Honlap karbantartását és (ii) kezeli a (2) pontban hivatkozott és a Cookie irányelvek menüpont alatt részletesen ismertetett hirdetéskiszolgáló rendszereket, melyek a Honlapon megjelenő hirdetések és marketing anyagok személyre szabott megjelenítését teszik lehetővé.

6. Tájékoztatás az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól:

Minden Felhasználó, mint az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosultja kérelmezheti az Adatkezelőtől a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, másolatot kérhet az Adatkezelő által kezelt adatairól, kérheti azok helyesbítését, - a Rendelet 17. cikkében meghatározott esetekben és kivételekkel kérheti - az adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben a Felhasználó személyes adatai kezelésének jogalapja az önkéntes hozzájárulás, úgy a Felhasználó a hozzájárulást bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga:

A Felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthatnak be az illetékes felügyeleti hatósághoz:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefonszáma: +36/1-391-1400

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság




/// Adatkezelési Tájékoztató álláspályázatra jelentkezők részére


Tisztelt Pályázó!

Kérjük, hogy álláspályázata elküldése előtt figyelmesen olvassa el a jelen tájékoztatót.

 

Ez a tájékoztató azoknak a személyeknek szól, akik a Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság („Adatkezelő”) honlapján közzétett álláslehetőségekre való jelentkezés céljából, annak érdekében küldik el álláspályázatukat, hogy őket az Adatkezelő állásajánlattal megkeresse.

 

Az Adatkezelő az álláspályázat megküldésével együtt rendelkezésére bocsátott személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016/679 sz. rendeletében („Rendelet”) foglalt szabályok szerint kezeli és a Rendelet 13. cikkében foglalt kötelezettségének eleget téve adja az alábbi tájékoztatást:


1. Az Adatkezelő adatai, elérhetősége

Adatkezelő:      Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság.

Ügyvezető:       Kassitzky Attila

Székhely:         1123 Budapest, Nagyenyed utca 16.

Telefon:           +36 30 333 3333

E-mail:            email@dotcreative.hu

2. Adatkezelés célja

A személyes adatok felhasználásának fő célja a különböző munkakörökre történő kiválasztási eljárás lefolytatása. Az adatokat a Pályázóval történő kommunikáció érdekében használjuk, annak érdekében, hogy az egyéni jelentkezőket a követelmények alapján értékeljük, továbbá, hogy a releváns jelentkezők közül kiválasszuk a megfelelőt. Továbbá, a megadott személyes adatok szolgálnak a döntéshozatal alapjául is. A személyes adatokat a foglalkoztatásra előírt követelményeknek való megfelelés ellenőrzésének érdekében is kezeljük.

3. A kezelt adatok köre

Személyes adatok a Pályázótól vagy más forrásokból (cégnyilvántartásból, volt munkáltatótól, képzési intézménytől) származhatnak. Az ilyen személyes adatok az alábbi tágabb kategóriákba sorolhatók:


(i)     Személyazonosító adatok (állampolgárság, név, születési idő stb);


(ii)    Kapcsolattartási adatok (lakcím és telefonszám, email cím);


(iii)   A kiválasztási eljáráshoz kapcsolódó adatok (a korábbi munkatapasztalatra vonatkozó információk, ideértve korábbi munkáltató által adott referenciákat, képzettség és munkahelyek, tanulmányi háttér, nyelvtudás, szakmai készségek és tehetségek, szakmai tagság, közösségi részvétel);


(iv)   Interjú jegyzetek; és


(v)    Kommunikációs adatok (pl. a jelentkezést tartalmazó email és későbbi levelezés tartalma).


4. Az adatkezelés jogalapja

(i) A személyes adatok kezelésének jogalapja a Pályázó hozzájárulása (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján) amennyiben a Pályázó hozzájárulását adja személyes adatai tárolásához és a jövőbeni pályázatokról, vagy munkalehetőségekről való értesítéséhez.


(ii) A személyes adatok kezelésének jogalapja továbbá az Adatkezelő és a Pályázó közötti szerződéskötés előkészítése [a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján]. Ennek érdekében Adatkezelő jogosult a Pályázó jelentkezésében megadott, az ahhoz csatolt dokumentumban szereplő és az interjú során rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak a kiválasztás céljának megfelelő felhasználására.


(iii) A fentieken túl Adatkezelőnek olyan jogos érdeke áll fenn, amely megfelelően indokolja az adatok felhasználását egy meghatározott célra (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján), ideértve az önéletrajzban szereplő adatok és ahhoz csatolt iratok nyilvános információk alapján történő helyességének ellenőrzését.


Az Adatkezelő jogos érdeke a személyes adatok álláspályázói kezelésével kapcsolatban

 

Az Adatkezelő a jogos érdekének mérlegelése során figyelembe vette az érintett Pályázó érdekeit, jogai és szabadságai sérelmének lehetséges mértékét, amit az adatkezelés okoz, illetve figyelemmel volt az Adatkezelő felépítésére és működésére. Adatkezelő az érdekek mérlegelése során azt állapította meg, hogy az álláspályázat során megadott személyes adatok valóságtartalmának ellenőrzése a személyes adatok minőségének biztosítását szolgálja, amely a munkaviszony bizalmi természetére való tekintettel az Adatkezelő jogos érdekének minősül. Az Adatkezelő által biztosított, alább ismertetett garanciákra tekintettel – az adatkezelés nem korlátozza aránytalanul az érintett Pályázó személyhez fűződő jogait. Az ellenőrzése során ugyanis az Adatkezelő kizárólag nyilvános vagy közérdekből nyilvános adatokat vesz figyelembe. Az Adatkezelő az alkalmazással kapcsolatos döntésének meghozatalát megelőzően minden esetben tájékoztatja a Pályázót, lehetőséget biztosít számára az Adatkezelő által nyilvános ellenőrzés keretében felvett személyes adatok helyesbítésére, illetőleg az adatkezeléssel szembeni tiltakozásra, mielőtt Adatkezelő az álláspályázattal kapcsolatos döntését az ilyen nyilvános adatok felhasználásával meghozná.



5. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés

Amennyiben a Pályázó személyes adatai kezelésének jogalapja a hozzájárulás (amikor a pályázat benyújtása nem egy konkrét álláspályázaton való részvétel érdekében, hanem jövőbeni pályázatokról, vagy munkalehetőségekről való értesítéshez kapcsolódik), úgy a hozzájárulást a Pályázó bármely időpontban jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonásához való jog nem érinti a visszavonás előtt, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét

6. Az adattárolás határideje

Amennyiben a személyes adatok megadása egy konkrét álláspályázaton való részvétel céljából történt és (i) az Adatkezelő az állást más pályázónak ajánlja fel, (ii) avagy egyéb okból – akár a pályázat pozitív elbírálása ellenére - a munkakört nem az Adatkezelő által kiválasztott pályázó tölti be, Adatkezelő a személyes adatokat visszavonásig, de legfeljebb a pályázat lezártát követő 30 napig kezeli.  

 

Amennyiben a Pályázó a személyes adatokat az Adatkezelő által meghirdetett állásajánlat nélkül, állásajánlat reményében bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére, úgy a személyes adatokat az Adatkezelő visszavonásig, de legfeljebb az adatok megküldésétől számított 2. naptári év végéig kezeli.

 

Sikeres álláspályázat esetén, az Adatkezelővel létrejövő munkaszerződés, ill. egyéb jogviszonyt megalapozó szerződés rendelkezései szerint történik az adatok további kezelése.


7. A személyes adatok címzettjei/kinek továbbítjuk személyes adatait?

Az Adatkezelő a Pályázó által megadott személyes adatokat harmadik személy címzettek részére nem továbbítja, azokat saját szervezetrendszerén belül maga kezeli.

8. Az adatszolgáltatás (elmaradásának lehetséges következményei)

A személyes adatok [a (3) pontban meghatározott adatok] megadása elengedhetetlen feltétele az Adatkezelő toborzási folyamataiban való részvételnek. Ezen adatok hiányában a kiválasztási folyamatban való részvétel nem lehetséges.

9. Tájékoztató és figyelmeztetés különleges adatok megadásának tilalmáról

Pályázó tudomásul veszi, hogy az általa megadott adatok, a jelentkezés során csatolt dokumentumok adattartalma a Rendelet 9. cikk (1) bekezdésében felsorolt különleges adatokat (faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint bűnügyi személyes adat)nem tartalmazhatnak. Az ilyen adatokat tartalmazó pályázatokat, a nem megengedett tartalom észrevételezését követően az Adatkezelő az érintett Pályázó értesítésével egyidejűleg törli.

10. Profilalkotás és automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal

Az Adatkezelő nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló olyan döntést, melynek hatálya kiterjedne a Pályázóra, avagy a pályázati eljárással összefüggésben az érintett Pályázóra nézve joghatással járna.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.


A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket Adatkezelő úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.


Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza. Az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.


Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A személyes adatok érintettjeinek jogai és érvényesítésük feltételei

A Pályázat keretében rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezeléséhez, illetve felhasználásához adott hozzájárulás bármikor visszavonható!!!

 

Az érintett pályázók továbbá az alábbi jogokkal rendelkeznek:

 

(i)     Hozzáférés joga: A Pályázónak joga van megtudni, hogy az Adatkezelő rendelkezik-e róluk személyes adatokkal vagy sem, és ha igen, akkor felvilágosítást kérhet a rá vonatkozó személyes adatokról. Többek között az olyan kérdésekre is kötelezettségünk válaszolni, hogy miért használunk személyes adatot, hogy milyen adatokkal rendelkezünk és hogy kinek adtunk hozzáférést az adatokhoz. Ez azonban nem egy abszolút jog, és más személyek érdekei korlátozhatják e hozzáférési jogokat.


(ii)    A helyesbítéshez való jog: Kérésre kötelezettségünk kijavítani a pontatlan személyes adatokat, vagy ki kell egészítenünk a hiányos személyes adatokat.


(iii)   A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatokat kötelesek vagyunk törölni.


(iv)   Az adatkezelés korlátozásához való jog: Meghatározott esetekben az érintett személy kérésére a személyes adatok felhasználását kötelesek vagyunk korlátozni. Ilyenkor az adatokat csupán a jogszabályok által meghatározott, korlátozott célokra használhatjuk fel.


(v)    Az adathordozhatósághoz való jog: A magánszemélyek meghatározott feltételek esetén jogosultak arra, hogy személyes adataikat, melyekhez hozzáféréssel rendelkezünk, egy strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formában megkapják, és ezt követően jogosultak arra, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ebben meggátolnánk őket.


(vi)   A tiltakozáshoz való jog: Az érintett Pályázó jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen, és ilyen esetben előfordulhat, hogy nem kezelhetjük tovább az érintett személyes adatait. Amennyiben a magánszemélyt megilleti a tiltakozáshoz való jog, és ezen jog gyakorlása alapos, az érintett magánszemély személyes adatait nem kezeljük tovább a tiltakozást érintő célokból. E jog gyakorlása nem jár költségekkel. Ez a jog nem illeti meg a magánszemélyt, amennyiben a személyes adatai kezelése szerződéskötést megelőző lépések megtétele, vagy már megkötött szerződés teljesítése érdekében szükséges.

 

Ha Ön úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Dot Creative Korlátolt Felelősségű Társaság jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A NAIH Elérhetőségei:

E-mail / Levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu/1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu: Rövid név: NAIH, KR ID: 429616918

Telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

 

Ha véleménye szerint az adatkezelés során megsértettük jogait, akkor választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhat meg.


glowing effect
dot-ball
Do iT better